תקנון קרן 'למחייתם'

איך מצטרפים לקרן?

1. אדם השומר תורה ומצוות שהינו חפץ להשתתף בקרן עליו לחתום על תקנון למחייתם בצירוף הרשאה בנקאית או מס' כ.א. לחיוב וטופס הצהרת בריאות של שני בני הזוג. (לרבות אלמנים/ות גרושים/ות). על המצטרף למלאות את כל הפרטים שבטופס מצבו מצב משפחתו כתובתו וכתובת דוא"ל (למי שיש).
2 . ההצטרפות הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. אך, ניתן להצטרף בעבור משפחה אחרת ומוגדרת. כמו כן ניתן להצטרף לקרן מבלי להיות זכאי להטבות הכספיות, ועל התורם לציין זאת בעת ההרשמה.
3 . הסובלים ממחלה קשה ל"ע אינם יכול להצטרף לתכנית. חולים בעבר או חולים במחלות שאינם קשות ל"ע הצטרפותם תלויה בהחלטה מיוחדת שתובא לדיון אצל רבני הקופה, ובמילוי שאלון רפואי מפורט. משפחה בה אחד ההורים חלה בעבר או חולה בהווה, יכולים להצטרף לקרן עבור הבן זוג השני שלא היה חולה בעבר ואינו חולה בהווה.
4 . החברות בקבוצה מבוססת על אמינות. מצטרף שהסתיר מהוועדה את מצבו הרפואי, חברותו בקרן תופסק לאלתר. ובמקרה של אסון ח"ו בני משפחתו לא יהיו זכאים לתמיכה החודשית, ולא יהיו זכאים לשום פיצוי ו/או שיפוי.

מתי ואיך פעילה הקרן?

5 . בכל מקרה של פטירה ל"ע של אחד או אחת מחברי הקרן יגבה מכל חברי הקרן סכום שווה בכל חודש עבור תמיכה חודשית בסך 1,500 ₪, לכל יתום/ה מילדי משפחת הנפטר/ת (1.5 ₪ לחודש לכל יתום/ה מ 1,000 בתי אב) (למעט האמור בסעי’ 21-22).
6 . התמיכה הינה ליתום שלא היה נשוי בעת הפטירה של אחד ההורים.
7 . התמיכה הינה עד לגיל 22. במידה והיתום התחתן לפני גיל זה, ההורה יקבל את התמיכה עד חצי שנה לאחר הנישואים, (או עד גיל 22, המוקדם מביניהם) כדי שלהורה יהיה קל יותר לארח אותו ולתמוך בו, או לעמוד בהתחייבויות שלאחר נישואיו.
8 . משפחה של"ע הלך לעולמו אחד מראשי המשפחה, תפנה המשפחה או בא כוחה להנהלה בצירוף אישור פטירה, ת.ז. עם ספח הילדים, אישור ניהול חשבון של בן הזוג.
9 . הקרן פונה ומיועדת לכל המעמדים. בין בעלי יכולת ובין לשאינם, גם משפחה בעלת ביטוח חיים או שהינה חברה בתכנית ערבים, זכאית לקבל.

אמצעי הגבייה מהחברים

10 . הגבייה תתבצע במקרה הצורך בתאריך 20 לחודש הלועזי.
11 . קבלה תשלח לחברים בסוף כל שנה לועזית, באמצעות הדוא"ל.
12 . סכום הגבייה בכל חודש יהיה לפי מספר הנפשות הזכאיות במשפחה הזכאית, עבור החודש הנוכחי, ולא בעבור חודשים הבאים.

סכום הגבייה

13 . סכום הגבייה עבור מחייתם של היתומים לא יעלה על 63 ₪ בחודש, וזאת אם ח"ו יצטברו 40 יתומים ב 1,000 בתי אב.
14 . סכום זה של 63 ₪ כולל בתוכו 5% נוספים בכל חודש עבור חיובים שלא יכובדו ע"י התורמים מסיבות שונות. מחודש טבת תשפ"ג, 5% אלו לא נגבו, הודות לטיפול מיידי בכל חיוב תקול.
15 .בכל חודש יגבו עד 9 ₪ עבור הפעלת ואחזקת הקרן. (ככל שיתרבו בעז"ה חברים לקרן, סכום זה ירד בהדרגה) מחודש טבת תשפ"ג הודות להצטרפותם של חברים רבים ותמיכת נדיבים, סכום הגביה עומד על סך 3 ש"ח בלבד!

אי עמידה בתקנון התכנית

16 . על מנת למנוע עמלות מיותרות, שומה על כל מנוי להודיע מראש לוועד על כל שינוי בפרטי הבנק שלו, ו/או על כל סיבה שעלולה לגרום לאי כיבוד החיוב בבנק שבו מתנהל החשבון.
17 . מנוי שבחשבונו הוצג חיוב שלא כובד מכל סיבה שהיא, יוכל לפרוע את חובו בגבייה של החודש שלאחריו, ובתוספת עמלת הבנק.
18 . מנוי שלא פרע את התחייבויותיו במשך 90 יום ממועד החיוב בבנק, ייראה כמי שוויתר על חברותו בקרן ובכך יפסיד את זכותו כחבר בקרן. במקרה כזה, המנוי יוכל להצטרף שוב לתכנית רק לאחר חצי שנה, ויידרש לעמוד בתנאי הקרן כמנוי חדש.
19 . אדם שחלה ונפטר ל"ע עקב מחלתו ובתקופת המחלה לא יכל לעמוד בחיוב תרומה החודשית, משפחתו תהיה זכאית לקבל את התמיכה עבור היתומים וכל זאת שמשך התקופה בה לא פרע את החיוב, לא היה מעל 12 חיובים.
20 . מנוי שהופסקה חברותו מכל סיבה שהיא, אינו זכאי להחזר כל שהוא על התשלומים הקודמים.
21 . מאחר שהתכנית היא קרן צדקה הפועלת על פי ההלכה בלבד, ואינה תכנית ביטוח, ההרשמה וההצטרפות לתכנית מותנת בכך שבמקרה וח"ו יהיה ל"ע ריבוי מקרי מוות שלא כדרך הטבע ח"ו, (כגון מלחמה, רעידת אדמה, מגפות וכדו') ו\ או במקרה שיחליט הוועד כי המצב אינו מאפשר את מלוא התמיכה (כגון ריבוי יתומים רח"ל, או כל מצב אחר), במקרה זה רבני הקרן יכריעו על כללי התמיכה.
22 . במידה ויהיה ריבוי יתומים ל"ע מדרך הטבע (הגם שלפי הסטטיסטיקה מצב זה לא צפוי כלל), כך שיצטרכו לגבות יותר מ63 ₪ עבור כל היתומים, הגביה לא תהיה יותר מסך של 63 ₪, (+ 9 ₪). אולם, יופחת סכום התמיכה לכלל היתומים באופן שווה. לדוגמא: אם יהיה חודש בו יהיו ל"ע 45 יתומים, (בקבוצה של 1,000 בתי אב) יקבל כל יתום תמיכה בסך של 1,333 ₪ באותו חודש.
23 . כל דין ודברים, יידונו בהתאם לדין תורה. פוסק ובורר הקרן הוא הגאון ר' מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א.
24. לרבני למחייתם הזכות לשנות את תקנון למחייתם מעת לעת, ובלבד שישמרו עקרונות הבסיס.

יש לציין:

25 . אימייל ישלח לתורמים בכל רבעון על מצב פעילות הקרן.
26 . ילד נכה בעל קצבת נכות, נכלל בתכנית עד לגיל 22 .
27 . אלמן/ה שנישאו ימשיכו לקבל תמיכה אף לאחר הנישואין.
28 . ריבוי נכסי דניידי ודלא ניידי, קצבאות, תכניות ביטוח, אינם מגרעים מהזכות לקבלת תמיכה בעת אסון חלילה.

טופס דיווח על העברה בנקאית

לצורך משלוח קבלה חובה למלא את השדות הנדרשים

האתר בהקמה

נעלה לאויר בקרוב בעז"ה